Voor het gezin

Waarvoor kunt u terecht bij Reggedok?

Het runnen van een gezin is niet altijd gemakkelijk en het gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn draagkracht en draaglast niet meer in balans.

 • Zijn er gedragsproblemen bij (één van) uw kinderen al dan niet ten gevolge van een psychiatrische stoornis?
 • Zijn er gevolgen voor andere broertjes/zusjes/gezinsleden?
 • Loopt u vast in de opvoeding van uw kind en heeft u handvatten nodig?
 • Gaat het niet goed op school met (één van) uw kinderen?
 • Zit u als opvoeders samen niet op één lijn?
 • Zijn er omstandigheden binnen en/of rond uw gezin die van invloed zijn op het dagelijks leven en het functioneren, zoals bijvoorbeeld uw financiële situatie?

Reggedok helpt u bij alle vragen en zorgen die er spelen in het dagelijks leven van uw gezin. Onze professionele hulpverleners gaan met u kijken naar de problematiek binnen uw gezin en gaan samen met u op zoek naar de beste ondersteuning die bij u past. Er is aandacht voor het hele gezin en de hulpverlening vindt plaats in de eigen leefomgeving. De hulpverleners zijn erop gericht de sterke punten van uw gezin in kaart te brengen,  te benutten en te versterken, zodat uw gezin in de toekomst zelfstandig verder kan.

Onze werkwijze

Mensen melden zich omdat er een hulpvraag is. Wij onderzoeken eerst wat er speelt en waarom die hulpvraag er is. Waarom voelt een kind zich niet goed? Waarom verloopt het zeer moeizaam in het gezin? Dit kan komen door de gevolgen van een beperking of psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld autisme). Ook kan dit worden veroorzaakt doordat opvoeders niet op één lijn zitten of meer handvatten nodig hebben bij de opvoeding. Bij Reggedok kijken we met een brede blik hoe wij elke hulpvraag het beste kunnen beantwoorden.

Wij brengen de ondersteuningsbehoefte in kaart en kijken welke ondersteuning moet worden ingezet om de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van een individu of gezin te vergroten. Nadat dit is bepaald, wordt de ondersteuning gestart en wordt gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld. Binnen Reggedok vinden wij evaluatiemomenten van groot belang om zo de kwaliteit van de zorg te bewaken.

Het proces dat gezamenlijk wordt doorlopen:

 1. Aanmelding
 2. Intake
 3. Vastleggen afspraken
 4. Start ondersteuning
 5. Opstellen ontwikkelingsplan
 6. Evaluatie van het ontwikkelingsplan
 7. N.a.v. de evaluatie volgt herdefiniëring van de hulpvraag of einde ondersteuning.

Onze diensten voor gezinnen

Gezinsbegeleiding
Bij gezinsbegeleiding staat het gezin centraal. Als het niet goed gaat met één van de gezinsleden, dan heeft dit ook invloed op de rest van het gezin. Het is in dat geval belangrijk om te kijken naar wat er wel goed gaat. Onze hulp is erop gericht de krachten van het gezin op te sporen, te benutten en te versterken, zodat het gezin in de toekomst zelfstandig verder kan.

De hulpverlener komt thuis bij het gezin op bezoek (of op een andere locatie als dat wenselijk is) om te luisteren en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor de problemen. Samen met het gezin wordt bekeken wat nodig is. Dit kan betekenen dat er gesprekken plaatsvinden in verschillende samenstellingen. Er wordt samen gewerkt aan de problemen, dus bijvoorbeeld met ouders, broers en zussen.

De ondersteuning kan worden ingezet op één of meer van de volgende thema’s:

 • gezondheid
 • emotionele behoeften
 • veiligheid
 • sociale netwerken
 • ontwikkeling
 • grenzen stellen
 • structuur en regelmaat
 • wonen en geld

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
De doelgroep van IAG bestaat uit gezinnen waarin meerdere problemen tegelijkertijd op verschillende terreinen zijn ontstaan die elkaar beïnvloeden. De problemen spelen zich af bij de jeugdige, de ouders en hun opvoedingsvaardigheden, in het netwerk en in de omstandigheden van het gezin.

De manier waarop IAG kijkt naar de problemen of kenmerken van het gezin is dat er belemmerende of risicofactoren binnen of buiten het gezin zijn die op elkaar inwerken en problemen in stand kunnen houden. Tegelijkertijd wordt gezien dat deze factoren wel degelijk beïnvloedbaar zijn. Daarmee blijven het problemen, maar het zijn geen vaststaande kenmerken. Het zijn juist zaken waar samen met de gezinsleden oplossingen voor uitgewerkt kunnen worden, die aan te pakken zijn. De gezinsbehandelaar IAG gaat naast het gezin staan om ze te ondersteunen om zélf de factoren waar zij aangeven last van te hebben, te beïnvloeden.

Individuele Begeleiding
De individuele begeleiding is gericht op een specifieke vraag van één van de gezinsleden. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten middels de individuele begeleiding. Deze begeleiding kan zowel bij u thuis plaatsvinden als op een andere locatie (bijvoorbeeld op school of bij Reggedok). De specifieke vraag kan bijvoorbeeld gericht zijn op één van de volgende thema’s:

 • Er kan individuele begeleiding nodig zijn als er sprake is van probleemgedrag.
 • Er kan psycho educatie gegeven worden, zodat u en/of uw kind beter begrijpt wat zijn/haar krachten en moeiten zijn en kunnen u en/of uw kind handvatten krijgen om hiermee om te gaan.
 • Uw kind kan ondersteund worden bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten door het oefenen en het eigen maken van sociale vaardigheden.
 • Er kan ondersteuning nodig zijn bij het aanbrengen van structuur en het plannen van dagelijkse activiteiten.
 • U kunt ondersteuning nodig hebben bij het regelen van de financiën.
 • Er kan gewerkt worden aan een realistisch zelfbeeld.
 • Uw kind heeft moeite op school en heeft ondersteuning nodig bij het plannen, organiseren en maken van huiswerk.

Naschoolse begeleiding
Wanneer één van de kinderen binnen het gezin een psychiatrische stoornis heeft, dan kan dit intensief zijn en veel energie vergen van de overige gezinsleden. Ook kan het zijn dat er minder tijd en aandacht is voor de overige gezinsleden. Draagkracht en draaglast kunnen daardoor uit balans zijn.

Opvang kan voor zowel het kind als voor de rest van uw gezin een uitkomst zijn. Het kind krijgt van professionele groepsleiders de ondersteuning die het nodig heeft in een groep met leeftijdsgenoten. Daarnaast krijgen de overige gezinsleden de tijd om zich op te laden en tijd met elkaar door te brengen.

Foto Speeltuin Margriet 2Wij bieden deze naschoolse begeleiding aan de Dennenlaan 52A in Rijssen (voormalig speeltuingebouw Margriet), waarbij  zowel binnen als buiten genoeg mogelijkheden zijn om activiteiten te ondernemen. We werken met professionele groepsleiders. De groepen zijn klein, zodat elk kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. In eerste instantie bieden we opvang op woensdag- en vrijdagmiddag. Afhankelijk van de vraag kan dit eventueel uitgebreid worden naar andere dagen.

contact-button


Moeder:

Mijn kinderen luisteren gewoon niet. Ze zijn altijd druk en hebben een grote mond. Ik ben gewoon moe...

Brusje:

Mijn broertje is autistisch. Hij vindt het moeilijk om met ons aan tafel te zitten tijdens het avondeten. Hij wordt vaak boos.

Vader:

Mijn puberende zoon vindt het lastig om vrienden te maken. Hij snapt niet waarom ze hem niet aardig vinden.

Brusje:

Mijn zusje heeft ADHD. Ze eist vaak alle aandacht van mijn ouders op, omdat ze druk is en vaak boos. Soms wou ik ook wel wat meer aandacht krijgen.

Vader:

Ik ben veel aan het werk. De momenten dat ik thuis ben, zijn niet leuk. De kinderen zijn druk en luisteren nauwelijks. Mijn vrouw en ik hebben hier vaak ruzie over.

Moeder:

De lerares herkent onze zorgen niet. Op school is mijn zoon rustig en doet hij wat er van hem gevraagd wordt. Als hij thuis is, dan komt alle opgekropte woede eruit.

Kind:

Ik vind vakanties heel moeilijk. Dan gaan de dingen anders dan ik gewend ben.

Kerkstraat 7 • 7461 DB RIJSSEN • T: 0548 - 850 595 • E: info@reggedok.nl • KvK-nummer: 61364649