Onze missie en visie

Missie en visie

Waar staan wij voor: onze missie

Wij staan voor optimale ondersteuning aan ouders, kinderen en (jong)volwassenen die hulp nodig hebben als gevolg van een psychische aandoening, psychische kwetsbaarheid of een andere reden die hen in mindere of meerdere mate beperkt in het dagelijks functioneren. Dit doen wij met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten en de eigen kracht te versterken, zodat de zorgvragers in de toekomst zelf met moeilijke situaties kunnen omgaan en problemen kunnen oplossen. Bij Reggedok vinden wij het belangrijk dat gezinnen en individuen hun eigen leven kunnen blijven leiden.

Waar gaan wij voor: onze visie

Wij streven naar een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen, kansen krijgt, gelijkwaardig wordt behandeld, eigen regie heeft en als volwaardig burger wordt gezien. Wij willen een organisatie zijn die een relevante bijdrage levert om die samenleving te realiseren, een organisatie die rekening houdt met de eigen kracht van mensen en hun omgeving en een organisatie waar bevlogen professionals met veel plezier werken.

Een christelijke organisatie

De Bijbel en specifiek de woorden en daden van Jezus Christus vormen de inspiratiebron van ons doen en laten. Daarbij houden wij rekening met de verschillende vormen die het christelijk geloof kent en hebben wij aandacht en respect voor andere geloofs- en levensovertuigingen en mensen die niet geloven.